Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Deze website wordt gemaakt en onderhouden door 4th Port B.V. gevestigd te Rotterdam, Nederland, hierna te noemen ‘MyShipper’. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord bent met en gebonden aan de gebruiksvoorwaarden.

 

Wijzigingen

MyShipper behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Disclaimer
MyShipper sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt MyShipper geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. MyShipper kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van MyShipper en/of van derden. MyShipper is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. MyShipper kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

 

Communicatie per internet

De beveiliging van berichten die tussen uw personal computer en onze servers worden verzonden zijn niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten op deze wijze te verzenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. MyShipper garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. MyShipper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en verwerken van deze e-mails en elektronische berichten.

 

Doelgroep
Wij bieden enkel zakelijke transacties aan die via deze website worden verricht.


Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het MyShipper -logo en de merknamen ‘MyShipper’ en ‘4th Port’ berusten bij 4th Port B.V..

De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

MyShipper heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

 

Links
Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website (en eventuele andere distributiemethoden van MyShipper, zoals e-mailings van MyShipper) links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden worden door derde(n). MyShipper is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen. Naast logistieke diensten biedt MyShipper haar clienten via deze website tevens de mogelijkheid om allerlei logistiek gerelateerde producten en diensten te kopen bij haar partners. U moet daarbij denken aan het boeken van luchtvracht, zeevracht en logistiek advies.

Deze gerelateerde producten en diensten verzorgt MyShipper niet zelf. Dat doen gespecialiseerde partners. Wanneer u als client een dergelijk product of een dergelijke dienst aanklikt op deze website, komt u vervolgens in contact met de betrokken partner. Een eventuele overeenkomst komt rechtstreeks tussen de client en deze partner tot stand. MyShipper draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor door de betreffende partner geleverde diensten of producten. Ook de betalingen vinden rechtstreeks door de client aan de betrokken partner plaats. Ook daarvoor draagt MyShipper geen verantwoordelijkheid en is zij niet aansprakelijk.

Elke derde partij die een link naar de website van MyShipper wenst aan te maken, dient hiertoe eerst toestemming te verkrijgen van MyShipper. Indien en voorzover MyShipper een dergelijke link toestaat, brengt dit geen wederzijdse verplichting met zich mee inhoudende dat MyShipper een link van bedoelde derde op haar website dient toe te staan.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen met MyShipper welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze website, zullen worden worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

MyShipper
Rotterdam, juni 2009